Połączenie Bonnier Business Polska i Informedia Polska

Połączenie Bonnier Business Polska i Informedia Polska

Zawiadomienie o zamiarze połączenia spółki Bonnier Business Polska Sp. z o.o. ze spółką Informedia Polska Sp. z o.o.

Zarządy Spółek Bonnier Business Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kijowska 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024847, NIP:113-01-55-210, kapitał zakładowy 2.000.000 zł (Spółka Przejmująca) oraz Informedia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kijowska 1,  wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000223380,  NIP: 527-245-67-22, kapitał zakładowy 50.000 zł (Spółka Przejmowana) niniejszym informują o zamiarze połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej, będącej jednoosobową spółką Spółki Przejmującej, na Spółkę Przejmującą. Zarządy Spółki Przejmującej oraz  Spółki Przejmowanej niniejszym udostępniają do publicznej wiadomości Plan Połączenia uzgodniony w dniu 18 marca 2019 r.Załączniki

3505-plan-polaczenia.pdf

1 / 1

3505-plan-polaczenia.pdf

data publikacji: 26.03.2019

rozmiar: 2.5 MB

wymiary: 842 x 595 px

0

Pobierz

pdf 2.5 MB

Kontakt dla mediów

Chief Marketing Officer

Karolina Kowalska

Karolina Kowalska

k.kowalska@pb.pl